Advocaat

Advocaten zijn ervoor om de belangen te behartigen in doorgaans juridische zaken. Een advocaat hoeft dus niet objectief te zijn en ook mag hij feiten anders voorschotelen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Het komt wel eens voor dat advocaat als advokaat wordt geschreven, maar dat is dus onjuist. In de Nederlandse wet is vastgelegd wanneer iemand zich advocaat mag noemen. Na een universitaire studie rechtsgeleerdheid incl. civiel recht (Nederlands recht) moet er een stage van 3 jaar gevolgd worden.

Wilt u een advocaat inhuren, controleer dan of hij of zij bekend is bij de "Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)". Indien een advocaat zich beroepshalve niet aan de wettelijke regels houdt, kan deze uit het ambt worden gezet. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de jaarlijkse verplichte cursussen niet worden gevolgd.

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Er is een verschil tussen een jurist en een advocaat. Elke advocaat is een jurist, maar niet andersom. Beiden hebben een universitaire studie rechten afgerond en zijn meester in de rechten. Aan de titel advocaat zijn echter meer eisen verbonden. Dat is onder andere de reden dat het uurtarief van een advocaat doorgaans hoger is dan dat van een jurist. Een jurist kan u ook prima juridisch advies, rechtshulp geven. Ook mag een jurist op no cure, no pay basis werken, terwijl daar in de advocatuur pas sinds kort mee wordt geexperimenteerd.

Advocaten hebben verschillende specialismen, zo is er de: "strafrecht advocaat", "letselschade advocaat", "echtscheiding advocaat", "arbeidsrecht advocaat". We zullen hieronder een aantal rechtsgebieden nader toelichten.

Bestuursrecht

Bij het bestuursrecht gaat het om de regels waaraan de overheid zich moet houden als zij beslissingen neemt. Bestuurs recht staat ook wel bekend als administratief recht en de regels staan voornamelijk in de "Algemene wet bestuursrecht", ook wel afgekort als Awb. Indien u het niet eens bent met een beslissing van de overheid kunt u daar in de meeste gevallen bezwaar tegen maken. Vervolgens kunt u nog in beroep gaan of uiteindelijk in hoger beroep. Bij bestuursrecht kunt u denken aan de volgende onderwerpen en situaties:

 • Omgevingsvergunning / milieuvergunning: Bedrijven en instellingen hebben vaak invloed op het milieu, waardoor zij daar los een vergunning voor nodig hebben.
 • Asielbeleid / vreemdelingenrecht: Heeft betrekking op verblijfsvergunning, visum, vluchtelingen, immigratie, asielzoekers, naturalisatie.
 • Sociale zekerheid: In Nederland hebben we een soort sociaal vangnet om u een bepaalde basis zekerheid te geven. U kunt denken aan termen als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen, ziekte, overlijden, ontslag, uitkeringen, bijstand.
 • Subsidies: Het verstrekken van subsidies.
 • Verkeershandhaving: De meeste verkeersovertredingen, zoals bijvoorbeeld het intrekken van uw rijbewijs.
 • Fiscaal recht / belastingrecht: Het heffen en vorderen van belastingen.
 • Bouwrecht: Rechten en plichten met betrekking tot bouw en gebouwen zoals vergunningen en voorschriften.
 • Landschapsarchitectuur, stedenbouw en planologie: Bij ruimtelijke ordeningsrecht wordt vaak rekening gehouden met het milieu en economie.

Strafrecht

Bij het strafrecht gaat het tussen de burger en de staat. De regels, waaraan elke burger zich in Nederland moet houden, zijn vastgelegd in het wetboek van strafrecht, wetboek van strafvordering, de wegenverkeerswet, de opiumwet, de wapenwet, de leerplichtwet, de warenwet, et cetera. Indien u een strafbaar feit pleegt, krijgt u te maken met de staat, waarbij de officier van justitie vertegenwoordiger is van het Openbaar Ministerie (OM). Niet alle strafbare feiten vallen onder het straf recht. Lichte verkeersovertredingen vallen bijvoorbeeld onder de Wet Mulder en worden afgedaan met een boete. In zulke gevallen wordt er geen strafrechtelijke procedure, rechtszaak gestart. In het strafrecht blijft de verdachte altijd onschuldig tot het ogenblik waarop het strafbare feit bewezen is. Een strafrechter houdt zich onder andere bezig met fraude, diefstal, moord, mishandeling, doodslag en verkrachtingen. Voor een voorbeeld van een strafrechtadvocaat uit Capelle aan den Ijssel, kunt u klikken op de volgende link: Advocaat Capelle aan den Ijssel.

Burgerlijk recht / privaatrecht / civiel recht

Bij het strafrecht heb je de staat aan de ene kant en de burger aan de andere kant. Bij het bugerlijk recht gaat het om burgers, bedrijven en stichtingen onderling en daar komt de overheid dus niet in voor. Civiel betekent burgelijk en privaat betekent particulier, waardoor u ook de termen civielrecht en privaatrecht kunt tegenkomen, waarmee hetzelfde wordt bedoeld. Welk recht of rechtsgebied valt bijvoorbeeld onder het burgelijk recht?

 • Faillissementen: Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen failliet gaan. De rechtbank kan een faillissement definitief maken en een aangestelde curator zal dit verder afhandelen.
 • Conflicten tussen personen zoals burenruzies of andere ruzies die uit de hand zijn gelopen.
 • Verbintenissenrecht: Onder het verbintenis recht valt het overeenkomstenrecht / contractenrecht waarbij conflicten met een koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst of andere contracten vallen.
 • Letselschade: Een verkeersongeval, bedrijfsongeval, gebrekkig product of ander ongeval kan lichamelijke en / of geestelijke schade veroorzaken.
 • Personenrecht en familierecht: Het erfrecht wordt doorgaans als een aparte tak gezien, maar daarnaast kunt u denken aan zaken als alimentatie, ouderlijk gezag, adoptie, erkenning en ontkenning van kinderen, naamswijziging, echtscheiding.
 • Vermogensrecht: Onder het vermogensrecht vallen zoal de regels voor het aangaan van schulden, eigendomsrecht, het recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, hypotheekrecht, pandrecht en het appartementsrecht.
 • Huurrecht: Geeft aan welke rechten en plichten de huurder en verhuurder hebben.

Voordat u een advocaat gaat inhuren, kunt u altijd eerst op het internet zoeken naar jurisprudentie (uitspraken van rechters) van vergelijkbare zaken, zodat u een inschatting kan maken van uw kansen. Een advocaat is niet goedkoop en de kosten kunnen al snel oplopen, dus op die manier kunt u eventueel kosten besparen. In sommige gevallen kan het inhuren van een advocaat zelfs gratis voor u zijn en kunnen de kosten ten laste vallen van de overheid, verzekering of tegenpartij. Geheel of gedeeltelijk gratis rechtshulp van de overheid (rechtsbijstand) wordt aangeduid met de term "Pro Deo". Een pro deo advocaat werkt dus niet gratis, maar wordt geheel of gedeeltelijk betaald door de overheid en niet door u.

Tot slot is er nog de mediator (bemiddelaar) die de gang naar de rechter kan voorkomen door te bemiddelen. Naast de kosten neemt een rechtzaak vaak veel tijd in beslag en geeft de nodige kopzorgen. De taak van een mediator is om in het voorstatium door bemiddeling een stap naar de rechter te voorkomen.